محمدرضا موسوی

محمدرضا موسوی

مدرس گروه مهندسی کامپیوتر | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
ریاضی و علم کامپیوتر
مؤسسه آموزشی:
آیندهاون