سیدرضا جلال زاده

سیدرضا جلال زاده

عضو هیئت علمی گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
مدیریت بازرگانی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه شهید بهشتی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت بازرگانی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه اصفهان