مهدی آسیما

مهدی آسیما

مدرس گروه مالی و مدیریت ریسک | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
مدیریت مالی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران