علی حبیب نیا

علی حبیب نیا

مدرس گروه مالی و مدیریت ریسک | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
آمار
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه لندن