مهسا حاج ملکی

مهسا حاج ملکی

مدرس گروه معماری | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
معماری
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات