محمدرضا اعلم

محمدرضا اعلم

مدرس گروه اقتصاد | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
فیزیک و مکانیک مواد
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه صنعتی امیر کبیر