بهاره بهمن پور

بهاره بهمن پور

مدرس گروه آموزش زبان انگلیسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
زبان و ادبیات انگلیسی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه شهید بهشتی