اسماعیل صفرزاده

اسماعیل صفرزاده

مدرس گروه اقتصاد | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
علوم اقتصادی - گرایش اقتصادسنجی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه علامه طباطبایی