سمانه عابدی

سمانه عابدی

مدرس گروه اقتصاد | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران