محمدطاهر پیله ور

محمدطاهر پیله ور

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
علوم کامپیوتر
مؤسسه آموزشی:
رم_لاسپینزا