بهرنگ کمالی شهدادی

بهرنگ کمالی شهدادی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
اقتصاد
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه نپسیلوانیا- آمریکا