ناهید طهرانی ثابت

ناهید طهرانی ثابت

مدرس گروه معماری | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
زبان و ادبیات فارسی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران