مهدی حیدری

مهدی حیدری

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت مالی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه اقتصاد استکهلم- سوئد