ابوالفضل شهرآبادی

ابوالفضل شهرآبادی

استاد مدیریت 2 | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
حسابداری
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران