صالحه پیریائی

صالحه پیریائی

مدرس گروه روانشناسی و علوم تربیتی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
روان شناسی تربیتی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه الزهراء