امیرعباس علاءالدینی

امیرعباس علاءالدینی

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
حقوق خصوصی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات