حبیب انصاری سامانی

حبیب انصاری سامانی

استاد زبان انگلیسی 2 | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
اقتصاد مالی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه مازندران