داریوش دموری

داریوش دموری

مدرس | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت مالی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران