علی موقر رحیم آبادی

علی موقر رحیم آبادی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
کامپیوتر و مهندسی کنترل
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه ایالتی میشیگان