کیوان ناوی

کیوان ناوی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
مؤسسه آموزشی:
سوربن فرانسه