سیدحسن میریان حسین آبادی

سیدحسن میریان حسین آبادی

مدرس گروه مهندسی کامپیوتر | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی کامپیوتر
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه اسکس - انگلستان