منصوره محمودی

منصوره محمودی

مدرس گروه معماری | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
فلسفه هنر
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات