امیر فرید گلسفیدی

امیر فرید گلسفیدی

مدرس گروه معماری | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه هنر