محمد امیدی نژاد

محمد امیدی نژاد

مدرس گروه مهندسی صنایع | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
علوم اقتصادی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه صنعتی شریف