محمد رحیمی مقدم

محمد رحیمی مقدم

مدرس گروه مهندسی صنایع | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهنسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه علم و صنعت ایران