محمدهادی چمران

محمدهادی چمران

مدرس گروه مهندسی صنایع | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
اقتصاد
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه هاروارد