حمیدرضا آرین

حمیدرضا آرین

مدرس گروه مالی و مدیریت ریسک | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت مالی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تورنتو