محمدباقر شمس الهی

محمدباقر شمس الهی

مدرس گروه مهندسی برق | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی پزشکی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه صنعتی امیر کبیر