مریم ایمانی ارانی

مریم ایمانی ارانی

مدرس گروه مهندسی برق | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی برق - مخابرات
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تربیت مدرس