محمدرحیم اسفیدانی

محمدرحیم اسفیدانی

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت دولتی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران