مرتضی  کرباسباف

مرتضی کرباسباف

مدرس گروه آموزش زبان انگلیسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
ریاضی کاربردی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تربیت معلم