معصومه تارین

معصومه تارین

مدرس گروه معماری | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
مهندسی کامپیوتر
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران