قدرت اله امام وردی

قدرت اله امام وردی

مدرس گروه اقتصاد | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
علوم اقتصادی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات