سیدمهدی مدنی الخوانساری

سیدمهدی مدنی الخوانساری

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مطالعات منطقه ای
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران