رافیک نظریان

رافیک نظریان

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
اقتصاد
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات