شمس اله تک دهقان

شمس اله تک دهقان

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
علوم اقتصادی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی