عقیله محمود زاده احمدی نژاد

عقیله محمود زاده احمدی نژاد

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
مدیریت کسب و کار
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه صنعتی مالک اشتر