ناصر محمود زاده احمدی نژاد

ناصر محمود زاده احمدی نژاد

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
حسابداری
مؤسسه آموزشی:
مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی