ندا سلطان محمدی

ندا سلطان محمدی

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
مدیریت صنعتی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران