محسن آشوری

محسن آشوری

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
معارف اسلامی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه امام صادق (ع)