سیمین عبدالعلیزاده شهیر

سیمین عبدالعلیزاده شهیر

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
مدیریت دولتی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه کلمبیا- نیویورک