محسن معلمیان

محسن معلمیان

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت صنایع
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه علم و صنعت ایران