محمد ولی مقدم زنجانی

محمد ولی مقدم زنجانی

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
امور مالی، پولی و بانکی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تولوز- فرانسه