غلامحسین عربیه

غلامحسین عربیه

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
حقوق خصوصی
مؤسسه آموزشی:
موسسه عالی بانکداری ایران