شیما اصغری

شیما اصغری

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
ریاضی کاربردی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات