محمد ناصر حقیقت

محمد ناصر حقیقت

مدرس گروه حسابداری و حسابرسی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
کارشناسی ارشد
|
رشته:
معارف اسلامی و علوم سیاسی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه امام صادق (ع)