محمد تقی ضیائی بیگدلی

محمد تقی ضیائی بیگدلی

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
اداره امور دولتی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه ایالتی فلوریدا - آمریکا