امید رضائی

امید رضائی

مدرس گروه روانشناسی و علوم تربیتی | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
روانشناسی بالینی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهرکرد