محمد جواد آقا جری

محمد جواد آقا جری

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
علوم سیاسی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه امام صادق (ع)