علیرضا شامخی امیری

علیرضا شامخی امیری

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مهندسی صنایع
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران